Follow
Cem Harun Meydan
Cem Harun Meydan
Prof. Dr., Ankara Science University
Verified email at ankarabilim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Structural equation modeling AMOS applications
CH Meydan, H Sesen
Ankara (TR): Detay Yayıncılık, 2011
2883*2011
Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları
CH Meydan, H Şeşen
Detay Yayıncılık, 2011
27872011
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN SİNİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M POLAT, CH MEYDAN
Savunma Bilimleri Dergisi 9 (1), 2010
3382010
LİDERİN GÜÇ KAYNAKLARI ÜZERİNE KÜLTÜREL BAĞLAMDA BİR ARAŞTIRMA
CH Meydan, M Polat
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65 (4), 124-140, 2010
1522010
Meydan ve Şeşen (2011)
CH Meydan
Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık, 2011
151*2011
Örgüt Kültürü, Örgütsel Güç Ve Örgütsel Adalet Algılarının Bireyin İş Tatmini Ve Örgüte Bağlılığı Üzerine Etkisi Kamuda Bir Araştırma
CH Meydan
KHO, 2010
1322010
The effect of organizational justice perception and organizational commitment on burnout: An investigation on Turkish public sector
CH Meydan, HN Basim, F Cetin
Bilig, 175-200, 2011
127*2011
Relational analysis methods in organizational behavior literature and an investigation on the use of mediational models in Turkish literature
S Burmaoglu, M Polat, CH Meydan
Anadolu University Journal of Social Sciences 13 (1), 13-26, 2013
124*2013
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GÜÇ EĞİLİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ
M POLAT, CH MEYDAN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ/JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE …, 2011
118*2011
Örgüt Kültürü
N Basım, CH Meydan
Spor yönetimi, 2009
112*2009
The Relationship Between Locus of Control And Innovative Individual Behaviors: Mediating Effect of Tolerance For Ambiguity And Risk Taking on Innovativeness
A Tabak, A Erkus, CH Meydan
Anadolu University Journal of Social Sciences 10 (1), 159-176, 2010
111*2010
Structural equation modeling AMOS applications
CH Meydan, H Sesen
Ankara (TR): Detay Yayıncılık, 2011
1092011
PERSONEL GÜÇLENDİRME, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M Polat, CH Meydan, İ Tokmak
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 20 (2), 2010
100*2010
Duygusal emeğin örgütsel vatandaşlık davranışıyla ilişkisi: Öğretmenler üzerinde bir araştırma
M Beğenirbaş, CH Meydan
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (3), 159-181, 2012
962012
ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISININ ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ: KAMUDA BİR ARAŞTIRMA
N BASIM, H Şeşen, CH Meydan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (03), 027-044, 2009
89*2009
Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü
HN Basım, F Çetin, CH Meydan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, 57-69, 2009
792009
İş Tatmini ve Öz Yeterliliğin Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
CH Meydan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (1), 25-40, 2010
762010
Adalet Algısı Ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Öncüllük Rolü
HS CH Meydan, HN Basim
İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (2), 41-62, 2011
70*2011
The Relationship of Burnout and Impression Management Tactics in Organizational Environment
CH Meydan
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2011
59*2011
Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgüte Bağlılığın Aracı Rolü: Türkiye’deki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Üzerinde Bir Araştırma
Yalavaç, Süleyman, CH Meydan
Akdeniz Üni. İİBF Dergisi 26, 164-189, 2013
58*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20