Follow
Fatma Lorcu
Fatma Lorcu
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Örneklerle veri analizi SPSS uygulamalı
F Lorcu
Ankara: Detay Yayıncılık 1, 18, 2015
4542015
Veri zarflama analizi (DEA) ile Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık alanındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi
F Lorcu
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2008
1202008
Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi: Türk otomotiv sanayi uygulaması
F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (2), 276-289, 2010
1042010
Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) İle Sayisal Karar Verme
E Eroğlu, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 36 (2), 30-53, 2007
582007
Edirne ilinde kırmızı et tüketim tercihlerinin incelenmesi
F Lorcu, BA Bolat
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1), 71-85, 2012
472012
Türkiye Ve Avrupa Birlirliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme Ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması
M Timor, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2010
332010
Yaşlara göre ölüm oranları ile sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin incelenmesi
BA Bolat, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 38 (2), 124-133, 2009
302009
AMBALAJLI SU SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜLKELERİN YAKINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E Karakuş, F LORCU, T Demiralay
Uluslararası İktisadi ve idari İncelemeler Dergisi, 103-128, 2016
182016
Examining Turkey and member states of European Union in terms of health perspectives of millennium development goals
F Lorcu, B Acar Bolat, A Atakisi
Quality & quantity 46, 959-978, 2012
182012
Comparison of secondary education PISA results in European member states and Turkey via DEA and SEM
F Lorcu, BA Bolat
Journal of WEI Business and Economics 4 (3), 7, 2015
142015
Avrupa Birliği (AB) eğitim hedefleri açısından Türkiye ve üye ülkelerin yakınlıklarının değerlendirilmesi
F Lorcu
International Journal of Economic and Administrative Studies 7 (14), 55-68, 2015
132015
Malmquist producticity index: An application of Turkish automotive industry
F Lorcu
Journal of the School of Business Administration, Istanbul University 39 (2 …, 2010
132010
Comparison member and candidate countries to the European Union by means of main health indicators
F Lorcu, BA Bolat
China-USA Business Review 11 (4), 2012
102012
Technical efficiency of canola production in Turkey
G Unakitan, F Lorcu
African Journal of Business Management 5 (10), 3981, 2011
102011
Examining organizational silence on doctors with Structural quation modeling
T Demiralay, F Lorcu
International Journal of Business and Social Sciences 6 (90), 37-49, 2015
92015
Edirne merkez ilçede tüketicilerin ithal kırmızı et satın alma tercihlerini etkileyen faktörler
F Lorcu, BA Bolat
Akademik Gıda 9 (6), 38-45, 2011
92011
Relation of three phenomena: Cyberloafing, creativity, and stress
A Skeja, F Lorcu
IFAC-PapersOnLine 55 (39), 247-252, 2022
82022
The analysis of the preferences of the consumption of red meat in the province of Edirne.
F Lorcu, BA Bolat
82012
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ VE HEKİMLERİN MOTİVASYON ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
G Kolaylı, F Lorcu
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 3 (3), 340-353, 2017
72017
The investigation of online customer complaints in the banking sector by text mining
GY ERDURAN, F LORCU
Business & Management Studies: An International Journal 8 (5), 3835-3866, 2020
62020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20