Follow
Fatma Lorcu
Fatma Lorcu
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Örneklerle veri analizi SPSS uygulamalı
F Lorcu
Ankara: Detay Yayıncılık 1, 2015
3962015
Veri zarflama analizi (DEA) ile Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık alanındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi
F Lorcu
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2008
982008
Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi: Türk otomotiv sanayi uygulaması
F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (2), 276-289, 2010
932010
VERİ ZARFLAMA ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (VZAHP) İLE SAYISAL KARAR VERME
E Eroğlu, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 36 (2), 30-53, 2007
522007
Edirne ilinde kırmızı et tüketim tercihlerinin incelenmesi
F Lorcu, BA Bolat
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1), 71-85, 2012
402012
Türkiye Ve Avrupa Birlirliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme Ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması
M Timor, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2010
302010
Yaşlara göre ölüm oranları ile sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin incelenmesi
BA Bolat, F Lorcu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 38 (2), 124-133, 2009
252009
Examining Turkey and member states of European Union in terms of health perspectives of millennium development goals
F Lorcu, B Acar Bolat, A Atakisi
Quality & quantity 46, 959-978, 2012
182012
AMBALAJLI SU SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜLKELERİN YAKINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E Karakuş, F LORCU, T Demiralay
Uluslararası İktisadi ve idari İncelemeler Dergisi, 103-128, 2016
162016
Comparison of secondary education PISA results in European member states and Turkey via DEA and SEM
F Lorcu, BA Bolat
Journal of WEI Business and Economics 4 (3), 7, 2015
132015
Malmquist producticity index: An application of Turkish automotive industry
F Lorcu
Journal of the School of Business Administration, Istanbul University 39 (2 …, 2010
122010
Avrupa Birliği (AB) eğitim hedefleri açısından Türkiye ve üye ülkelerin yakınlıklarının değerlendirilmesi
F Lorcu
International Journal of Economic and Administrative Studies 7 (14), 55-68, 2015
112015
Comparison member and candidate countries to the European Union by means of main health indicators
F Lorcu, BA Bolat
China-USA Business Review 11 (4), 2012
102012
Examining organizational silence on doctors with Structural quation modeling
T Demiralay, F Lorcu
International Journal of Business and Social Sciences 6 (90), 37-49, 2015
92015
Technical efficiency of canola production in Turkey
G Unakitan, F Lorcu
African Journal of Business Management 5 (10), 3981, 2011
92011
The analysis of the preferences of the consumption of red meat in the province of Edirne.
F Lorcu, BA Bolat
Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 9 (1), 71-85, 2012
82012
Edirne merkez ilçede tüketicilerin ithal kırmızı et satın alma tercihlerini etkileyen faktörler
F Lorcu, BA Bolat
Akademik Gıda 9 (6), 38-45, 2011
82011
Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği ile Kişisel Bilgisayar Tercihi Konusunda Bir Uygulama
F LORCU
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2000
82000
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ VE HEKİMLERİN MOTİVASYON ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
G KOLAYLI, F Lorcu
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 3 (3), 340-353, 2017
62017
The Impact of Information Communication Technologies (ICT) on Health Indicators
F Lorcu, GY Erduran
Social Sciences Research Journal 4 (2), 1-10, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20