Follow
Mehmet Selami YILDIZ
Title
Cited by
Cited by
Year
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YALIN UYGULAMALAR ÜZERİNE GENEL BİR LİTERATÜR TARAMASI
S Yıldız, AGF Yalman
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 1 (1), 5-20, 2015
602015
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (kobi) bilgi teknolojilerinin kullanim düzeyi ve bilgi teknolojilerinin firmalar üzerindeki etkileri
MS Yıldız
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (25), 212-239, 2008
582008
İŞGÖREN PERFORMANSI AÇISINDAN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ.
HT Uysal, MS YILDIZ
Journal of International Social Research 7 (29), 2014
512014
Quality function deployment and application on a fast food restaurant
Z Baran, MS Yıldız
International Journal of Business and Social Science 6 (9), 122-131, 2015
362015
Performans değerlendirme ve süreç yönetim aracı balanced scorecard'ın boyutlarına katılım düzeyi: Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma
MS YILDIZ, Y KARAGÖZ, M Mesci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 1-22, 2010
352010
Analitik hiyerarşi prosesi ile personel seçimi üzerine bir çalışma
MS Yıldız, S Aksoy
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
322015
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE BİR UYGULAMA
K Çatı, MS Yıldız
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2 …, 2005
322005
Dengeli ölçüm kartı'nın hastane işletmelerinde uygulanması: Örnek olay çalışması
MS YILDIZ, Ö Kethüda, MN Kurutkan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 90-109, 2013
302013
Kalite fonksiyon göçerimi ve homojenize yoğurt üretiminde uygulaması
MS Yildiz, Z Baran
Ege Akademik Bakış 11 (1), 59-72, 2011
26*2011
HASTANE İŞLETMELERİNDE STOK YÖNETİMİ İÇİN ABCve VED ANALİZLERİNİN UYGULANMASI
F Karagöz, MS Yıldız
Journal of Management and Economics Research 13 (2), 375-396, 2015
242015
KENT MARKALAŞMASI VE MARKA İMAJI ÖLÇÜMÜ AÇISINDAN DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ
K Coşkun, MS Yıldız, K Çatı
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 65-83, 2016
222016
TÜRKİYE’DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
K Çatı, S Yıldız
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 337-360, 2007
222007
GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADA HELAL GIDA GÜVENCESİNİN ÖNEMİ
Z BARAN, OBMS YILDIZ
The Journal of Academic Social Science 52 (52), 485-502, 2019
202019
P-Medyan tesis yeri seçim problemi: Bir uygulama
İ Durak, M Yıldız
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 7 (2), 2015
202015
İktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri
S Patır, MS Yıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2008
202008
Afet istasyonlarının kuruluş yeri seçiminde bulanık topsis yönteminin uygulanması: Düzce’de bir lokasyon analizi
HM Aslan, MS Yıldız, HT Uysal
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 111-128, 2015
192015
İş tatminini etkileyen faktörlerin kriz ortamindaki etkisinin lojistik regresyon analizi ile belirlenmesi
Y Karagöz, S Kıngır, MS Yıldız
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 10 (19), 341-362, 2010
182010
KÜTÜPHANE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ
A Ünal, MS YILDIZ
Journal of Management & Economics Research 15, 2017
16*2017
TEMİZ ÜRETİMİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: DÜZCE SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA.
Hİ Yazgan, MS YILDIZ, S Yücel
Journal of International Social Research 7 (32), 2014
162014
Sağlık hizmetlerinde örgütsel düzeylerin bireysel hizmet kalitesine etkisi: Doktorlara yönelik bir araştırma
HT Uysal, MS Yildiz
Iktisat isletme ve finans 28 (329), 21-48, 2013
16*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20